Οι Εταιρείες του χώρου που επενδύουν στην ποιότητα, αναπτύσσοντας και παράγοντας σε ένα υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας και διαθέτοντας πρωτοποριακά προϊόντα ,με ταυτόχρονη χρήση πρακτικών που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ολόκληρου του φάσματος των δραστηριοτήτων τους κατά κανόνα είναι συνήθως πιστοποιημένες κατά:

EN ISO 9001 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

EN ISO 14001 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή /και

EMAS – European Eco-Management and Audit Scheme

EN ISO 18001 – Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία

ISO 50001 για την εξοικονόμηση ενέργειας


Πιστοποίηση προϊόντων

Για τα οικοδομικά χρώματα δεν έχει θεσπιστεί εναρμονισμένο πρότυπο ως εκ τούτου δεν θεωρούνται δομικά υλικά υπό τον όρο του Κανονισμού 305/2011 και δεν φέρουν σήμανση CE.

Μπορούν να πιστοποιηθούν όμως για διάφορες ιδιότητές τους με βάση διεθνή πρότυπα ή Κανονισμούς όπως: