Ενημέρωση

Νομοθεσία σημείων πώλησης

Το χρωματοπωλείο αποτελεί τον τελευταίο κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας των χρωμάτων και βερνικιών προς τους τελικούς καταναλωτές, επαγγελματίες ή ιδιώτες.

Η νομοθεσία έχει προβλέψει (μέσω των Κανονισμών REACH, CLP κλπ) τον τρόπο μέσω του οποίου μπορούν να διατεθούν στον τελικό καταναλωτή όλες εκείνες οι πληροφορίες που του είναι απαραίτητες για να προστατεύσει αποτελεσματικά την υγεία του.
Οι Κανονισμοί REACH και CLP εισάγουν τους κανόνες για ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα συμπεριλαμβανομένων και των χρωματοπωλείων ως χώροι αποθήκευσης και διοχέτευσης στην αγορά χημικών ουσιών ή αντικειμένων που εμπεριέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες.
Μέσω του προγράμματος READ όλοι οι χρήστες μπορούν να βρουν με φιλικό και άμεσο τρόπο οδηγίες για την ορθή χρήση των χημικών προϊόντων, τους πιθανούς κινδύνους και τον τρόπο προφύλαξης τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η υγεία τους και η προστασία του περιβάλλοντος.

Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνονται στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας. Τα Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό εργαλείο για τη διασφάλιση του ότι οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι μεταγενέστεροι χρήστες κοινοποιούν επαρκείς πληροφορίες κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής χρήση των ουσιών και των μειγμάτων τους. Περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες της ουσίας/μείγματος, με τους κινδύνους και τις οδηγίες για τον χειρισμό, την απόρριψη και μεταφορά, καθώς και με τα μέτρα πρώτων βοηθειών, πυρόσβεσης και ελέγχου της έκθεσης σε αυτά.
Οι πληροφορίες στο ΔΔΑ παρέχονται με τρόπο σαφή και συνοπτικό, είναι γραμμένο στην επίσημη γλώσσα του Κράτους Μέλους που διατίθεται στην αγορά (για την Ελλάδα είναι υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα) και παρέχονται δωρεάν σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά. Παρέχονται υποχρεωτικά στους επαγγελματίες χρήστες κατά την πρώτη αγορά του προϊόντος.
Η σύνταξη ενός Δ.Δ.Α. γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 του REACH

Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια έναρξης χρωματοπωλείου η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ίδια τόσο για Ατομικές επιχειρήσεις, όσο και για επιχειρήσεις με Νομική μορφή. Σε περίπτωση έναρξης επιχειρήσεων με Νομική μορφή (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε, κλπ.), προστίθενται οι εκάστοτε διαδικασίες σύστασης Νομικού Προσώπου.

Απαιτούνται τα:

 • Σύνταξη συμφωνητικού μίσθωσης ή ιδιόχρησης ή δωρεάν παραχώρησης και ηλεκτρονική επικαιροποίηση του από τον ιδιοκτήτη και τον μισθωτή.
 • Προεγγραφή σε Ασφαλιστικό φορέα (Ο.Α.Ε.Ε.) ή απαλλαγή από αυτόν ή απογραφικό δελτίο για ήδη εγγεγραμμένους στο εν λόγω ταμείο.
 • Προεγγραφή επιμελητηρίου (Επαγγελματικό).
 • Φορολογική ενημερότητα (εφόσον υπάρχει ήδη Α.Φ.Μ.) ή λήψη Α.Φ.Μ.
 • Υπεύθυνη δήλωση περί πρώτης έναρξης δραστηριότητας ή περί μη ύπαρξης εκκρεμοτήτων από παλαιότερες και ενεργείς δραστηριότητες.
 • Δήλωση έναρξης εργασιών (Μ2) και Μεταβολής ατομικών στοιχείων (Μ1) πλήρως συμπληρωμένα.
 • Αυτοψία χώρου (έδρας), από τους ελεγκτές της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
 • Εγκατάσταση Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής (Φ.Τ.Μ.) ή πρόγραμμα Φ.Τ.Μ. με Η/Υ, για λιανικές συναλλαγές. Επικαιροποίηση αυτού μέσω ηλεκτρονικού συστήματος taxis.
 • Κατασκευή σφραγίδας επιχείρησης.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις λειτουργίας του χρωματοπωλείου είναι οι κάτωθι:

 • Ενημέρωση βιβλίων μέσω της καταχώρησης προβλεπόμενων παραστατικών (Αγορών, Πωλήσεων, Εξόδων, πληρωμών, εισπράξεων κ.α.).
 • Ενημέρωση βιβλίων μέσω της καταχώρησης προβλεπόμενων εγγραφών (Μισθοδοσίας, Αποσβέσεων, Ενοικίων κ.α.).
 • Εργασίες τέλους περιόδου: Περιοδική δήλωση ΦΠΑ, Φόρου Μισθωτής Εργασίας και λοιπών παρακρατούμενων φόρων, πίνακας κατάθεσης συμφωνητικών.
 • Εργασίες τέλους χρήσης: Υπολογισμός αποσβέσεων, απογραφή εμπορευμάτων, συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών (Μ.Υ.Φ.), φορολογική αναμόρφωση, υποβολή αρχείων για βεβαιώσεις αποδοχών και εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα. Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος: Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3), Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε5), Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9), ανακοινώσεις σε ΓΕΜΗ.

Τέλος για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας χρωματοπωλείου απαιτείται επίσης να κατατεθεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Το πιστοποιητικό εκδίδεται μετά από την κατάθεση:

 • σχετικής μελέτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία από το μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικό στην οποία δηλώνεται ότι τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας εφόσον επιβάλλεται η εγκατάσταση μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας και
 • υπεύθυνης δήλωσης, του Ν.1599/1986, από τον ιδιοκτήτη- εκμεταλλευτή της επιχείρησης- εγκατάστασης στην οποία δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας.

Τα ελάχιστα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και τα μέσα πυροπροστασίας των καταστημάτων και των αποθηκευτικών τους χώρων ορίζονται στο ΦΕΚ 276/2-3-2007