Τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί στην ελληνική αγορά η παροχή εγγυήσεων για τα δομικά υλικά και τα χρώματα καθώς επίσης και για την εφαρμογή αυτών. Η εγγύηση είναι ένας από τους παράγοντες για την επιλογή του προϊόντος και του συνεργείου, από την πλευρά του καταναλωτή, αρκεί βέβαια να διασφαλίζεται για το αντιστάθμισμα της, δηλαδή το πραγματικό όφελος για τον ιδιώτη.

Η πραγματικότητα είναι πως τα υλικά και η εφαρμογή τους δεν καθορίζονται από πρότυπα πιστοποίησης που να ελέγχονται από εξωτερικό φορέα (εκτός ελαχίστων περιπτώσεων π.χ. συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης ETAG 004). Παράλληλα δεν υφίστανται αναγνωρισμένοι φορείς για την πιστοποίηση εφαρμοστών για την τεχνογνωσία τους σε συγκεκριμένα αντικείμενα που αφορούν τον κατασκευαστικό κλάδο. Τα παραπάνω κενά προσπαθούν να καλύψουν οι εταιρείες παραγωγής, οι εταιρείες εμπορίας υλικών καθώς επίσης και αυτόνομοι εργολάβοι ή τεχνικές εταιρείες που προσφέρουν εγγύηση για το αποτέλεσμα της εργασίας που προσφέρουν, σεμινάρια και ελέγχους εφαρμογής των υλικών τους.

Η εγγύηση που δίδεται στον εκάστοτε ιδιοκτήτη είναι ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που γίνεται μεταξύ δύο μερών χωρίς την ύπαρξη διεθνούς προτύπου πάνω στο οποίο να βασίζεται, είτε ελεγκτικού φορέα για την διασφάλιση της ποιότητας του αποτελέσματος. Επιπλέον, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν συμμετέχουν σε προγράμματα εγγυήσεων για την τοποθέτηση υλικών έτσι για να ελέγχουν την τήρηση των προδιαγραφών και να καλύπτουν το κόστος αποκατάστασης σε περίπτωση αστοχίας. Συνεπώς ο ιδιοκτήτης παραλαμβάνει ένα έγγραφο με το οποίο δεν είναι πλήρως προστατευμένος νομικά σε περιπτώσεις αστοχιών και επαφίεται στον επαγγελματισμό της εταιρείας ή του εφαρμοστή που έκανε την εργασία για την αποκατάσταση του προβλήματος, χωρίς την επιλογή την νομικής οδού.

Την στιγμή που δεν υφίσταται νομικό πλαίσιο για τον καθορισμό της διαδικασίας παροχής εγγύησης ο κάθε ιδιοκτήτης θα πρέπει όταν λαμβάνει μια εγγύηση: