Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος

Γεώργιος Καραβασίλης – ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Αντιπρόεδρος

Θάλεια Κωνσταντινίδη – BERLING ABEE

Γενική Γραμματέας

Γεωργία Κουτλή – ER LAC Γ. Δ. ΚΟΥΤΛΗΣ ΑΒΕΕ

Ταμίας

Γεώργιος Βαρσαμής – ΒΕΡΝΙΛΑΚ ΑΕ

Μέλη

Δημήτριος Τσιμπούκης – ΧΡΩΤΕΞ ΑΕ

Γεώργιος Βλαχάκης – ΝΕΟΚΕΜ ΑΕ

Αικατερίνη Χατζηνικόλα – ΒΕΧΡΩ ΑΕ