Το χρωματοπωλείο αποτελεί τον τελευταίο κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας των χρωμάτων και βερνικιών προς τους τελικούς καταναλωτές, επαγγελματίες ή ιδιώτες.

Η νομοθεσία έχει προβλέψει (μέσω των Κανονισμών REACH, CLP κλπ) τον τρόπο μέσω του οποίου μπορούν να διατεθούν στον τελικό καταναλωτή όλες εκείνες οι πληροφορίες που του είναι απαραίτητες για να προστατεύσει αποτελεσματικά την υγεία του.
Οι Κανονισμοί REACH και CLP εισάγουν τους κανόνες για ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα συμπεριλαμβανομένων και των χρωματοπωλείων ως χώροι αποθήκευσης και διοχέτευσης στην αγορά χημικών ουσιών ή αντικειμένων που εμπεριέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες.
Μέσω του προγράμματος READ όλοι οι χρήστες μπορούν να βρουν με φιλικό και άμεσο τρόπο οδηγίες για την ορθή χρήση των χημικών προϊόντων, τους πιθανούς κινδύνους και τον τρόπο προφύλαξης τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η υγεία τους και η προστασία του περιβάλλοντος.

Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνονται στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας. Τα Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό εργαλείο για τη διασφάλιση του ότι οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι μεταγενέστεροι χρήστες κοινοποιούν επαρκείς πληροφορίες κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής χρήση των ουσιών και των μειγμάτων τους. Περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες της ουσίας/μείγματος, με τους κινδύνους και τις οδηγίες για τον χειρισμό, την απόρριψη και μεταφορά, καθώς και με τα μέτρα πρώτων βοηθειών, πυρόσβεσης και ελέγχου της έκθεσης σε αυτά.
Οι πληροφορίες στο ΔΔΑ παρέχονται με τρόπο σαφή και συνοπτικό, είναι γραμμένο στην επίσημη γλώσσα του Κράτους Μέλους που διατίθεται στην αγορά (για την Ελλάδα είναι υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα) και παρέχονται δωρεάν σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά. Παρέχονται υποχρεωτικά στους επαγγελματίες χρήστες κατά την πρώτη αγορά του προϊόντος.
Η σύνταξη ενός Δ.Δ.Α. γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 του REACH

Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια έναρξης χρωματοπωλείου η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ίδια τόσο για Ατομικές επιχειρήσεις, όσο και για επιχειρήσεις με Νομική μορφή. Σε περίπτωση έναρξης επιχειρήσεων με Νομική μορφή (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε, κλπ.), προστίθενται οι εκάστοτε διαδικασίες σύστασης Νομικού Προσώπου.

Απαιτούνται τα:

Οι φορολογικές υποχρεώσεις λειτουργίας του χρωματοπωλείου είναι οι κάτωθι:

Τέλος για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας χρωματοπωλείου απαιτείται επίσης να κατατεθεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Το πιστοποιητικό εκδίδεται μετά από την κατάθεση:

Τα ελάχιστα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και τα μέσα πυροπροστασίας των καταστημάτων και των αποθηκευτικών τους χώρων ορίζονται στο ΦΕΚ 276/2-3-2007