Το έντυπο «Πληροφορίες Ασφάλειας Μειγμάτων για Επαγγελματίες (ΠΑΜΕ)» ή “Safe Use of Mixtures Information (SUMI), είναι ένα εργαλείο που περιέχει εύχρηστες πληροφορίες, σχετικά με την ασφαλή χρήση των μιγμάτων, στους τελικούς χρήστες (επαγγελματίες και εργαζόμενους βιομηχανίας). Αναπτύχθηκε από τον Σύνδεσμο Downstream Users of Chemicals Coordination (DUCC) σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς βιομηχανικούς Συνδέσμους μεταξύ αυτών και του CEPE, αποσκοπώντας σε έναν αποτελεσματικό τρόπο ενημέρωσης των συνθηκών χρήσης και των μέτρων διαχείρισης κινδύνων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης χημικών προϊόντων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του κανονισμού REACH. Συγκεκριμένα, οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς έχουν υποχρέωση βάσει του Κανονισμού να παρέχουν το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) και τα αντίστοιχα παραρτήματα, ώστε να γνωστοποιούνται τα τοξικολογικά δεδομένα και οι επικίνδυνες ουσίες για τον εύκολο προσδιορισμό των κατάλληλων μέτρων διαχείρισης κινδύνου.

Ένα ΔΔΑ δεν μπορεί να αντικατασταθεί από ΠΑΜΕ, διότι στο τελευταίο οι πληροφορίες για τη χρήση εξαρτώνται από την εφαρμογή και όχι από τη χημική σύνθεση του προϊόντος.

Η μορφή και η γλώσσα των ΠΑΜΕ είναι σκόπιμα απλή και σαφής. Οι πληροφορίες των ΔΔΑ και των παραρτημάτων τους μπορεί να είναι περίπλοκες για τους τελικούς χρήστες χημικών προϊόντων, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με την ορολογία του REACH.

Επίσης, συμβαίνει, οι τελικοί χρήστες να μην έχουν τις κατάλληλες γνώσεις χημείας και τοξικολογίας, για να κατανοήσουν επαρκώς τα μέτρα διαχείρισης. Με την βοήθεια των ΠΑΜΕ, αυτές οι πληροφορίες καθίστανται απλές (π.χ. χρήση εικονογραμμάτων), κατανοητές, άμεσες και αποτελεσματικές. Τέλος, οι τελικοί χρήστες θα επωφεληθούν από τη λήψη των ΠΑΜΕ, καθώς αυτά μπορεί να αντιστοιχούν σε περισσότερα προϊόντα με παρόμοιες χρήσεις, ακόμη και αν προέρχονται από διαφορετικούς προμηθευτές.

Το ΠΑΜΕ-SUMI για τις πλέον κοινές κατηγορίες προϊόντων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ένωσης.

Βιομηχανική βαφή, σε αυτοματοποιημένο θάλαμο ψεκασμού
Βιομηχανική βαφή σε προσβάσιμο θάλαμο ψεκασμού
Επαγγελματική βαφή με ψεκασμό, με σύστημα εξαερισμού
Βιομηχανική βαφή χωρίς ψεκασμό, με αυτοματοποιημένο θάλαμο
Βιομηχανική βαφή χωρίς ψεκασμό, με σύστημα εξαερισμού
Επαγγελματική βαφή με ψεκασμό σε ημιβιομηχανικό περιβάλλον
Επαγγελματική βαφή χωρίς ψεκασμό σε ημιβιομηχανικό περιβάλλον
Επαγγελματική βαφή με ψεκασμό εσωτερικού χώρου (χωρίς προστασία αναπνευστικού)
Επαγγελματική βαφή με ψεκασμό, εσωτερικού χώρου (με προστασία αναπνευστικού)
Επαγγελματική βαφή εσωτερικού χώρου, με πινέλο /ρολό
Επαγγελματική βαφή ψεκασμού εξωτερικού χώρου (χωρίς αναπνευστική προστασία)
Επαγγελματική βαφή με ψεκασμό εξωτερικού χώρου
Επαγγελματική βαφή εξωτερικού χώρου με πινέλο/ ρολό
Εκτύπωση σε κλειστή ή με δυνατότητα απορρόφησης διαδικασία
Εκτύπωση με ενισχυμένο σύστημα αερισμού χώρου
Εκτύπωση με καλό αερισμό του χώρου
Ψηφιακή εκτύπωση με καλό αερισμό χώρου