Τα χρώματα – βερνίκια και τα άλλα προϊόντα συντήρησης των κτηρίων είναι χημικά προϊόντα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός σύγχρονου και υψηλών προδιαγραφών επιπέδου διαβίωσης και χρησιμοποιούνται καθημερινά τόσο από τους επαγγελματίες χρήστες όσο και από αυτούς που εκτελούν μόνοι τους τις εργασίες επισκευής. Κινδυνεύει η υγεία όσων τα χρησιμοποιούν;

Η απάντηση είναι ναι, μόνον αν υπάρχει άγνοια του κινδύνου και αδιαφορία για τα μέτρα προφύλαξης.

Πράγματι πολλά προϊόντα περιλαμβανομένων και κάποιων κατηγοριών χρωμάτων / βερνικιών είναι επικίνδυνα για την υγεία μας αν έλθουμε σε επαφή με αυτά πολύ συχνά ή επί μακρόν. Τα επαγγελματικά προϊόντα μάλιστα επιτρέπεται να περιέχουν ουσίες πολύ αποτελεσματικές μεν, επικίνδυνες για την υγεία δε, αν δεν ληφθούν τα συνιστώμενα μέτρα προφύλαξης. Οι συσκευασίες όλων των χημικών προϊόντων είναι υποχρεωτικό από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία να πληροφορούν πέραν της ενδεικνυόμενης χρήσης και του τρόπου εφαρμογής, τα σύμβολα της επικινδυνότητας, τις φράσεις κινδύνου και τις φράσεις προφύλαξης.

Για να καταλήξει η βιομηχανία να επισημάνει κατ’ αυτό τον τρόπο τα προϊόντα της, οι ουσίες που περιέχονται έχουν μελετηθεί βάσει του Κανονισμού REACH και το μείγμα βάσει του Κανονισμού CLP, που αποτελούν τα δύο κορυφαία νομοθετήματα της ΕΕ για τον καταναλωτή και το περιβάλλον. Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέσα από τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας που διατίθενται στα σημεία πώλησης στην ελληνική γλώσσα. Οι παραγωγοί των προϊόντων έχουν την ευθύνη να επικαιροποιούν τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας λαμβάνοντας υπ’όψιν όλες τις διαθέσιμες γνώσεις και μελέτες.

Οι συνήθεις τρόποι έκθεσης στα προϊόντα της χρωματοβιομηχανίας είναι δια της αναπνοής, της επαφής με το δέρμα και της κατάποσης. Οι παραγωγοί ανάλογα με το τρόπο έκθεσης του χρήστη στο προϊόν, συνιστούν τρόπους προφύλαξης και μέσα προστασίας, αν πχ οι κίνδυνοι μπορεί να προέλθουν από την επαφή με το δέρμα, τότε συνιστάται η χρήση στολής εργασίας και κατάλληλων γαντιών, αν μπορεί να προέλθουν από την αναπνοή, συνιστάται η χρήση προστατευτικής μάσκας κ.ο.κ.

Πρόσθετα μέτρα προβλέπονται όσον αφορά τη συσκευασία αυτών των προϊόντων, πρέπει να είναι ανθεκτικές, πιστοποιημένες σε πολλές περιπτώσεις και να φέρουν κατά περίπτωση πώμα ασφάλειας για να είναι απαραβίαστα από παιδιά

Η χρωματοβιομηχανία εξελίσσει τεχνολογικά συνεχώς τα προϊόντα της και προβαίνει σε αντικατάσταση ουσιών με άλλες λιγότερο επικίνδυνες, παραδείγματα υποκατάστασης είναι το μεθυλενοχλωρίδιο, ο μόλυβδος, το τολουόλιο σε κάποιες χρήσεις, η ευρεία χρήση υδατοδιαλυτών χρωμάτων με ταυτόχρονο περιορισμό των VOCs κλπ.

Σαν συμπέρασμα, σε κάθε εργασία που εκτελείται είναι απαραίτητη προϋπόθεση η τήρηση των οδηγιών χρήσης και η λήψη προστατευτικών μέτρων, σε αυτή τη περίπτωση οι κίνδυνοι είναι ελαχιστοποιημένοι. Η τεχνολογία εξελίσσει συνεχώς τα προϊόντα και τα μέσα προστασίας προσαρμοζόμενη στη νομοθεσία και πέραν της νομοθεσίας.