Βιώσιμη ανάπτυξη διεθνώς αναγνωρίζεται ως η ικανοποίηση των σημερινών αναγκών χωρίς να αλλοιώνεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες.

Η βιομηχανία χρωμάτων και μελανών έχει σαν στόχο να παράγει ποιοτικά προϊόντα τα οποία :

Η κάλυψη αυτή των αναγκών σε προϊόντα οφείλει να υπηρετεί τους 3 πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης:

που για τη βιομηχανία μας εξειδικεύονται με συγκεκριμένες δράσεις και στόχους, ως ακολούθως:

Περιβαλλοντική επίπτωση:Οικονομική βιωσιμότηταΚοινωνική υπευθυνότητα
Περιβαλλοντική επίπτωση:
Χρήση υλικών και μεθόδων παραγωγής με τη μικρότερη δυνατή επίπτωση στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Μείωση εκπομπών ΠΟΕ(VOCs)
Αύξηση των ανακυκλούμενων, μείωση των απορρίψεων.
Συνεχής ανάπτυξη ως βιώσιμων επιχειρήσεων.
Δημιουργία θέσεων εργασίας στη βιομηχανία μας και τους Προμηθευτές.
Επένδυση στο προσωπικό των επιχειρήσεων, στις ικανότητές τους και στις γνώσεις τους.
Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες
Πολιτική ίσων ευκαιριών στην απασχόληση και την εξέλιξη του προσωπικού Fairness
Σχέσεις εμπιστοσύνης με πελάτες, προμηθευτές και κοινωνικούς εταίρους.
ΠόροιΚαινοτομίαΑσφάλεια και Υγεία των εργαζoμένων
Βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση
Ελαχιστοποίηση αποβλήτων μέσα από την κυκλική οικονομία.
Χρήση υλικών από ανανεούμενες πηγές.
Ορθολογική χρήση νερού
Βελτίωση της ζωής και της αντοχής των προϊόντων που προορίζονται για προστασία.
Ανάπτυξη προϊόντων που εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των πελατών ενώ θα :
απασχολούν βιώσιμες παραγωγικές διαδικασίες και χρήσεις υλικών.
θα αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν βιώσιμα υλικά σε συνεργασία με τους προμηθευτές.
Επενδύουν σε νέες τεχνολογίες.
Στόχος η ευημερία του προσωπικού με:
Πληροφόρηση και εκπαίδευση για όλα τα θέματα που άπτονται της ασφάλειας και υγιεινής.
Συνεχείς βελτιώσεις στην ασφάλεια της παραγωγικής διαδικασίας.
Δέσμευση για συνεχή βελτίωση της ευημερίας των υπαλλήλων.
Ασφάλεια ΠροϊόντωνΝομιμότηταΣεβασμός στον άνθρωπο και τις τοπικές κοινωνίες
Ασφαλή στη χρήση και το χειρισμό όταν χρησιμοποιούνται για τις προβλεπόμενες χρήσεις.
Ασφαλής μεταφορά των προϊόντων
Σωστή διάθεση των προϊόντων
Στόχο αποτελεί όχι μόνο η απλή τήρηση των νομικών απαιτήσεων αλλά:
Η εφαρμογή ακόμη υψηλότερων προδιαγραφών μέσω εθελοντικών πρακτικών.
Η ανάπτυξη συνεργασιών με τις Αρχές για ανάπτυξη περαιτέρω πρωτοβουλιών.
Η δραστηριότητα μας είναι μέρος της τοπικής κοινωνίας και οφείλει να ακολουθεί :
Χειρισμό των ανθρώπων με σεβασμό και αξιοπρέπεια.
Προσεκτική ακρόαση όλων των απόψεων των διαφόρων ομάδων.
Συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών με τις τοπικές κοινωνίες.

Ως φορέας των απόψεων της βιομηχανίας η Ένωση θα εκπαιδεύει τα μέλη της και τους νομοθέτες για τις βελτιώσεις που γίνονται και για την πρόοδο κάθε νέας προσπάθειας. Θα ανιχνεύει σε διεθνές επίπεδο κάθε τι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα μέλη για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο κύκλος ζωής των προϊόντων (LCAanalysis) αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της βιωσιμότητας με την ποσοτικοποίηση όλων των παραμέτρων από την εξόρυξη των πρώτων υλών έως την τελική εναπόθεση των προϊόντων μετά τη χρήση.

Το ανθρακικό αποτύπωμα ενός προϊόντος ή μιας διαδικασίας αποτελεί την ποσοτικοποίηση της συνεισφοράς στην κλιματική αλλαγή, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού μέσω αυτού μπορεί να αξιολογηθεί η συνεισφορά αλλά και να εκτιμηθούν οι πρωτοβουλίες για τη μείωσή του με τη μελέτη του Κύκλου ζωής. Τα πιστοποιημένα ως κλιματικά ουδέτερα προϊόντα έχουν μηδενική εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.