Το σύστημα χρωματισμού έχει αλλάξει τα δεδομένα στο χώρο των χρωμάτων. Κάνοντας αναδρομή στο παρελθόν, όλοι θυμόμαστε τις περιορισμένες δυνατότητες που είχαμε σε επιλογή χρωμάτων, αφού ο χρωματισμός γινόταν αποκλειστικά στο εργοστάσιο παραγωγής με όλες τις αρνητικές συνέπειες:

Τα παραπάνω προβλήματα ώθησαν τις εταιρίες παραγωγής χρωμάτων στη μετακίνηση από τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής και διάθεσης σε καινοτόμες μεθόδους, υιοθετώντας το σύστημα χρωματισμού στα σημεία πώλησης.

Με το σύστημα χρωματισμού ο τελικός χρήστης έχει την δυνατότητα επιλογής προστιθέμενης αξίας προϊόντων με πολλαπλά ωφέλη για τον καταναλωτή, το σημείο πώλησης αλλά και τον παραγωγό:

Στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες, το σύστημα χρωματισμού στα σημεία πώλησης έχει υιοθετηθεί από τις βιομηχανίες παραγωγής χρωμάτων και είναι πλέον το σημαντικό εργαλείο για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας στην αγορά. Είναι εξατομικευμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε παραγωγού αλλά και της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται.

Το σύστημα αποτελείται από:

Χρωστικά : Η επιλογή των χρωστικών σε συνδυασμό με το λογισμικό είναι η καρδιά του συστήματος. Τα χρωστικά πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προτύπων αλλά και να παρέχουν την δυνατότητα κάλυψης του χρωματικού φάσματος

Τα χρωστικά πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες του παραγωγού για όλη την γκάμα των προϊόντων που παράγει η επιχείρηση αλλά και να εξασφαλίζουν την ανθεκτικότητα των προϊόντων. Ενας συνδυασμός 16 επιλεγμένων οργανικών και ανόργανων χρωστικών τα οποία είναι συγχρόνως συμβατά με προϊόντα νερού και διαλύτου είναι η ιδανική λύση για τον χρωματισμό:

Βάσεις: Με μικρό αριθμό βάσεων, τα χρωματοπωλεία έχουν την δυνατότητα αναπαραγωγής πολλών χρωματικών συλλογών και τελικά απεριόριστο αριθμό αποχρώσεων. Βασικός παράγοντας είναι η σταθερότητα των βάσεων κατά την παραγωγική διαδικασία

Συνταγές αποχρώσεων: Βασικός παράγοντας στη συνταγοποίηση είναι η ακρίβεια και το κόστος χρωματισμού. Η επιλογή των σωστών χρωστικών για την επίτευξη καθορισμένων επιθυμητών χαρακτηριστικών είναι έργο του παραγωγού των χρωστικών.

Εξοπλισμός: Η αξιοπιστία και ακρίβεια του εξοπλισμού παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του συστήματος για την διασφάλιση της επαναληψιμότητας και της ακρίβειας των αποχρώσεων.

Η επιτυχία του συστήματος όπως εξαρτάται από την τυποποίηση – επαναληψιμότητα όλων των παραπάνω παραγόντων. Οποιαδήποτε αστοχία στην ποιότητα των χρωστικών, τις βάσεις, την συνταγοποίηση και την ακρίβεια των μηχανημάτων θα έχει δυσμενή επίπτωση στην εύρυθμη λειτουργία του παραγωγού με τις επακόλουθες συνέπειες.

Χάρη στη πληθώρα των προτερημάτων το νέο σύστημα παραγωγής αποχρώσεων εκτόπισε τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής χρωμάτων. Η έμφαση στη ποιότητα, οι καινοτόμες τεχνικές και ο σεβασμός στον τελικό καταναλωτή έχουν πάντα υπάρξει οι καταλύτες στην πρόοδο του κλάδου.