Προφίλ Ένωσης

Μέλη της ΠΕΒΧΒΜ είναι οι επιχειρήσεις που παράγουν χρώματα, βερνίκια και μελάνια στην Ελλάδα. Τα μέλη μας παράγουν άνω του 70 % της εγχώριας παραγωγής. Η ΠΕΒΧΒΜ, η Ένωση μας, ιδρύθηκε το 1960 από τους Ιδρυτές της χρωματοβιομηχανίας και η διαδρομή της είναι παράλληλη προς τη σημαντική ανάπτυξη που γνώρισε ο κλάδος. Είναι πλήρες μέλος της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Βιομηχανιών Χρωμάτων και Μελάνων (CEPE) και του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ)

Το ιδρυτικό καταστατικό της Ένωσης αναφέρει:

Άρθρο 2: Σκοπός

“Σκοπός του Σωματείου είναι η δια παντός προσφόρου και νομίμου μέσου ενίσχυσης και ανάπτυξης της Χημικής βιομηχανίας του κλάδου παραγωγής χρωμάτων και βερνικιών, ως και συναφών προϊόντων, εν τω πλαισίω της αναπτύξεως της Εθνικής Οικονομίας. Η αμοιβαία των μελών αυτού υποστήριξης προς προαγωγή του έργου εκάστου και η δημιουργία στενωτέρας συνεργασίας μεταξύ των μελών της Ενώσεως, ως επίσης και η στενή συνεργασία μετά των Συνδέσμων που εκπροσωπούν την ελληνική βιομηχανία και των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, επ’ αγαθώ της βιομηχανίας. Η Ένωση θα συνεργάζεται στενά με την πανευρωπαϊκή ομοσπονδία χρωμάτων βερνικιών και μελανών (CEPE)”.

Άρθρο 3: Μέλη της Ένωσης

  1. Τα μέλη της Ενώσεως διακρίνονται εις τακτικά, επίτιμα, και αντεπιστέλλοντα.
  2. Τακτικόν μέλος δύναται να καταστεί πάσα επιχείρησης με βιομηχανικήν συγκρότησαν, ασκούσα πρωτίστως βιομηχανική δραστηριότητα, διατηρούσα εν Ελλάδι εργοστάσιον παραγωγής χρωμάτων, βερνικιών, μελάνων, ως και συναφών προϊόντων, ανεξαρτήτως της μορφής υφ’ ην λειτουργεί αυτή. (Ατομική, ομόρρυθμος, ετερόρρυθμος, περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμος.
  3. Επίτιμον μέλος δύναται να καταστή πας Έλλην ή Αλλοδαπός, ο οποίος προσέφερεν πολύτιμους υπηρεσίας εις το Έθνος ή εις την ανάπτυξιν της Εθνικής Οικονομίας ή της βιομηχανίας ειδικώτερον.
  4. Αντεπιστέλλον μέλος εκλέγεται επιχείρηση η οποία συμβάλλει έμμεσα, αλλά σημαντικά στην Ελληνική παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών, μελάνων και συναφών προϊόντων με την προμήθεια πρώτων υλών και ειδικού εξοπλισμού
  5. Όλα τα τακτικά μέλη της ΠΕΒΧΒΜ με την εγγραφή τους, αποδέχονται αυτομάτως την τήρηση του κώδικα δεοντολογίας των μελών της Ένωσης και αυτομάτως εγγράφονται ως μέλη του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Conseil Européen de l’Industriedes Peintures, des Encres d’imprimerieet des Couleurs d’art (“CEPE”)- Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της βιομηχανίας χρωμάτων, εκτυπωτικών μελανών και χρωμάτων καλλιτεχνίας με έδρα τις Βρυξέλλες.

Η Ελληνική βιομηχανία χρωμάτων

Η μαζική παραγωγή χρωμάτων ξεκίνησε με τη βιομηχανική επανάσταση και συνδέθηκε με τους άλλους κλάδους της βιομηχανίας. Με την πρόοδο της τεχνολογίας και την διάδοση σημαντικών εφαρμογών δημιουργήθηκε μεγάλη ζήτηση για χρώματα – βερνίκια για τις οικοδομές, τα πλοία, τα μηχανήματα, τα έπιπλα κλπ.

Έτσι οι τεχνολογίες χρωμάτων χωρίζονται βάσει της σκοπούμενης χρήσης τους σε οικοδομικά, ναυτιλιακά, επισκευής αυτοκινήτων, επιπλοποιίας, μελάνες, βιομηχανικά και άλλα. Στην Ελλάδα υπάρχουν εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε πολλούς από αυτούς τους κλάδους αλλά ο τομέας στον οποίο επικεντρώνονται κατά κόρον οι Ελληνικές επιχειρήσεις είναι αυτός των οικοδομικών χρωμάτων. Αυτό εξηγείται από το γεγονός της έντονης οικοδομικής δραστηριότητας τα έτη προ του 2009, σήμερα αρκετά μέλη έχουν επεκτείνει τη δραστηριότητά τους στην εξοικονόμηση της ενέργειας στα κτήρια (θερμοπροσόψεις). Η βιομηχανία χρωμάτων διαθέτει στην αγορά πιστοποιημένα με το οικολογικό σήμα προϊόντα (ecolabel), τα χρώματα είναι ο πρώτος κλάδος σε αριθμό πιστοποιημένων προϊόντων στην Ελλάδα.

Κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου είναι ότι σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις είναι αυτόνομες οικογενειακές επιχειρήσεις ενώ οι περιπτώσεις θυγατρικών πολυεθνικών είναι περιoρισμένες. Τα χρόνια της οικονομικής κρίσης μετά το 2009 ο κλάδος συνολικά απώλεσε το 40% της δραστηριότητάς του, οι επιχειρήσεις όμως επέδειξαν αξιοσημείωτη αντοχή λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα μείωσης του κόστους και ενίσχυσης των εξαγωγών. Οι εξαγωγές σήμερα ανέρχονται σε ποσοστό 10% της δραστηριότητάς τους. Χώρες προορισμοί των προϊόντων είναι οι Βαλκανικές χώρες, οι πρώην Ανατολικές και της Μέσης Ανατολής. Οι εισαγωγές στα οικοδομικά χρώματα αντιπροσωπεύουν μόλις το 5% της αγοράς.